Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2022 r. /piątek/ o godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2021 rok”
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i absolutorium.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
5.    Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabno.
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.
7.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
9.    Projekt uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie oraz nadania jej statutu.
10.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
11.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2021r.
12.    Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie za 2021 rok.
13.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2021 rok.
14.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji