Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 14 czerwca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2021 rok”.
a)    Debata.
b)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
7.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i absolutorium.
a)    Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2021 rok.
c)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
d)    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
e)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2021 rok.
f)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie oraz nadania jej statutu.
15.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
16.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2021r.
17.    Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie za 2021 rok.
18.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2021 rok.
19.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie obrad sesji.