Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022- 2038.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2022.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno na rok szkolny 2022/2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad sesji.