Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 27 października 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022- 2038.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dłużek obejmującej działkę osób prywatnych nr ew. 270/18.
12.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
13.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad sesji.