Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 28 listopada 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 14:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022- 2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr XXXVI/258/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami poza-rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wszystko w naszych rękach” w partnerstwie z Fundacją „Patrzymy w przyszłość” ze Szczytna.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jedwabno.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie obrad sesji.