Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno na lata 2023-2027.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jedwabno.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działki stanowiące własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/78 i 61/102.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działkę stanowiącą własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/8.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działki Gminy Jedwabno oraz osób prywatnych o nr ew. 41/74, 41/71, 41/62.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały Nr L/372/23 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 stycznia 2023 roku.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad sesji.