Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2023 r. /wtorek/ o godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
3.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2023 roku.
4.    Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
5.    Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2022 rok.
6.    Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2022 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2022 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2022 rok.
9.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2022 rok.
10.    Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Jedwabno w 2023 roku
11.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy