Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22.
Początek obrad sesji: godz. 9:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Jedwabno a Welykodymerską Gromadą (Ukraina).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Jedwabno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie w budynku przy ulicy 1 Maja 21.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Warchały oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Jedwabno, gm. Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Warchały, gm. Jedwabno.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonych w obrębie Witowo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
13.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 rok.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad sesji.