Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2022 rok”.
a)    Debata.
b)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
5.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i absolutorium.
a)    Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2022 rok.
c)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
d)    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
e)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2022 rok.
f)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jedwabno
11.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad sesji.