Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Jedwabno a Rokytniwską Gromadą (Ukraina).
9.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+160 do km 1+115”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+160 do km 1+115”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
15.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
16.    Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
17.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie obrad sesji.