Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 14 lutego 2024 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 11:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
7. Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 w Gminie Jedwabno.
9. Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115”.
10. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115”.
11. Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 do km 7+663”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 do km 7+663”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad sesji.