Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-157/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jedwabno w 2023 r.

Załączniki