Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2024 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
5.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2023 rok”.
a)    Debata.
b)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
6.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i absolutorium.
a)    Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2023 rok.
c)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
d)    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
e)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2023 rok.
f)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2024.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jedwabno.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Warchały obejmującej działkę stanowiącą własność Gminy Jedwabno nr ew. 211/1.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Warchały obejmującej działki stanowiące własność Gminy Jedwabno nr ew. 155/34, 155/36, 155/29, 155/9.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jedwabno wkładu niepieniężnego do spółki - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Spółka z o. o. w Olsztynie w postaci nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gm. Jedwabno.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jedwabno na lata 2025- 2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
15.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie obrad sesji.