Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jedwabno

Załączniki

Treść aktu