Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.