Wersja obowiązująca z dnia

Skład Rady Gminy Jedwabno Kadencja VII (2014-2018)

Skład Rady Gminy Jedwabno Kadencja VII (2014-2018)

1. ELŻBIETA BRZÓSKA – PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
2. SYLWESTER JANOWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
3. Kamila Stempel
4. Sylwia Pokrzywnicka
5. Katarzyna Wiktorowska
6. Waldemar Rawa do 31.08.2015r. następnie Daniel Dunajski
7. Adam Szewczyk
8. Stanisław Kowalczyk do 18.04.2017
9. Iwona Arbatowska
10. Małgorzata Łukasiewicz
11. Jan Mil
12. Grażyna Jaguszewska
13. Magdalena Sznajder
14. Teresa Licka
15. Danuta Trzcińska

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Adam Szewczyk – przewodniczący
2. Iwona Arbatowska – członek
3. Małgorzata Łukasiewicz – członek
4. Grażyna Jaguszewska – członek


KOMISJA FINANSOWO – GOSPODARCZA:
1.Kamila Stempel – przewodnicząca
2.Elżbieta Brzóska – członek
3. Sylwia Pokrzywnicka- członek
4. Katarzyna Wiktorowska – członek
5. Daniel Dunajski – członek

KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNYCH:
1. Jan Mil – przewodniczący
2. Magdalena Sznajder – członek
3. Teresa Licka – członek
4. Danuta Trzcińska – członek
5. Sylwester Janowski – członek

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00. Miejsce dyżuru: sala narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, pokój nr 22

Kompetencje Rady Gminy

Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2016r. poz. 446)

 Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) (16) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) (17) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4) (18) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) (19) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) (20) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) (21) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) (22) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) (23) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) (24) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) (25) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) (26) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
informacje o jednostce

Art. 18a. 1. (27) Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. (28) W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. (29) Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.