Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 14 stycznia 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 11:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.