Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-596/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2022 roku.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037.

Załączniki