Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-595/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2022 roku.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Jedwabnie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Załączniki