Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 11:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2023 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
10.    Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2022 rok.
11.    Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2022 rok.
12.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2022 rok.
13.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2022 rok.
14.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2022 rok.
15.    Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Jedwabno w 2023 roku.
16.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie obrad sesji.