Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 13 kwietnia 2023 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr XXXVI/258/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.