Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 08:00 w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2022 rok”
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i absolutorium.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
5.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
6.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu  w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jedwabno.
8.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy