Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonych w miejscowościach Dłużek, Jedwabno i Warchały, gm. Jedwabno.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jedwabno w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad sesji.