Wersja obowiązująca z dnia

„Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie.”

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁAD 

      

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023
z dnia 01.09.2023 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA 
Wykonanie usługi związanej z fumigacją inaczej gazowaniem kościoła w ramach inwestycji pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie.” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12859/PolskiLad. 

ZAMAWIAJĄCY 

Rzymskokatolicka Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie  
ul. Odrodzenia 8, 12-122 Jedwabno
NIP: 7451740180, REGON: 040053880 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
Ks. Roman Lompa – Proboszcz Parafii 
Tel. 896213048 
email: rlompa@caritas.pl 

CEL ZAMÓWIENIA 
Celem zamówienia jest wykonanie usługi fumigacji kościoła w zakresie zwalczania szkodników drewna mająca za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie”.  Przeprowadzenie fumigacji i impregnacji Kościoła w Jedwabnie, która ma doprowadzić do likwidacji aktywnych żerowisk spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego. Efektem planowanych prac ma być zatrzymanie degradacji elementów drewnianych kościoła. Dezynsekcja polegać ma na fumigacji kolumn wewnątrz kościoła gazami trującymi mającymi na celu zlikwidowanie wszystkich żyjących szkodników drewna. 

LOKALIZACJA OBIEKTU: 


ul. Odrodzenia 8, 12-122 Jedwabno, działka nr 317, obręb 0005 Jedwabno, gmina Jedwabno. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: 00005469/6. 

Główny Kod CPV zamówienia: 
92522100-7 – Usługi ochrony obiektów historycznych
Dodatkowe kody CPV zamówienia: 
92522000-6 – Usługi  ochrony  obiektów  i  budynków  historycznych
45453100-8 – Roboty  renowacyjne
90922000-6 - Usługi zwalczania szkodników

SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA 
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: https://bip.jedwabno.pl/kategoria/1038/ogloszenia-urzedu-gminy.html 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). 
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przeprowadzenie fumigacji i impregnacji Kościoła w Jedwabnie, która ma doprowadzić do likwidacji aktywnych żerowisk spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego. Efektem planowanych prac ma być zatrzymanie degradacji elementów drewnianych kościoła. Dezynsekcja polegać ma na fumigacji  kolumn wewnętrz kościoła  i wpuszczeniu fumigantów - gazów trujących mających na celu zlikwidowanie wszystkich żyjących szkodników drewna. 
Prace należy wykonać zgodnie z decyzją z dnia 23 marca 2023 r. (w zał. ) i pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 kwietnia 2006 r. (w zał. ) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 3 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac przez Inwestora. W ramach inwestycji pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie. Fumigacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Jedwabnie”. 

1.1 Remont kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w szczególności: 
- uszczelnienie obiektu gazoszczelną folią gazoszczelną: 1200 m² (współczynnik) = 2400m²,

- długość kościoła – 19,48 m

- szerokość kościoła – 10,25 m

- wysokość do kalenicy – 11,20 m

- powierzchnia zabudowy 206 m2

- kubatura – 1688 ,00 m3

- zagazowanie obiektu,
- kontrolne wielokrotne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Kubatura gazowania około 2000m³,
- rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie obiektu,
- ozonowanie obiektu;

1.2 Aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku:
Z uwagi na stwierdzone w kościele w Jedwabnie ślady znacznego żerowania szkodników drewna niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu fumigacji obiektu. Kościół w Jedwabnie ma wewnątrz wiele elementów drewnianych, uszkodzenia przez szkodniki wpływają negatywnie na bezpieczeństwo wiernych, jak również na degradację substancji zabytku.

1.3 Dane o zabytku:
Kościół filialny pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie zbudowany na początku XX wieku. Obiekt w skali lokalnej jest ważnym elementem historii miejscowości, wzbogaca walory krajobrazowe wsi, jak również jest cennym obiektem zabytkowym Gminy Jedwabno. Obiekt został wpisany w księdze rejestru zabytków A-4409

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta. 

3. Okres gwarancji. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem. 

4. Odbiór robót (częściowy i ostateczny lub tylko ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

5. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: do 30.11.2023 r. 
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 3 dni od wyboru wykonawcy. 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: październik 2023 r. 
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy. 

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ul. Odrodzenia 8, 12-122 Jedwabno

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:  Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 5 zabiegów fumigacji wraz z kontrolnymi pomiarami elektrochemicznymi zabytków objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków* o wartości każdej usługi minimum 90.000 zł brutto (PLN)
b) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że dysponuje osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia o ukończeniu szkolenia w zakresie fumigacji fosforowodorem PH3 tj. posiadającą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r.
c) W zakresie potencjału technicznego:  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej jednym miernikiem elektrochemicznym do pomiarów stężenia fosforowodoru PH3 powyżej 150 ppm i przedstawi przeglądy techniczne miernika elektronicznego z ostatnich, kolejnych 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz aktualny przegląd techniczny – i przedłoży wraz z ofertą.
Oferty nie spełniające warunków określonych w punkcie V nie będą brane pod uwagę.
*przez zabytek nieruchomy rozumie się zgodnie z art. 3 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.): nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży oświadczenie w powyższym zakresie. 

MINIMALNY ZAKRES OFERTY 
- pełna nazwa i adres oferenta; 
- cena ryczałtowa brutto; 
- data sporządzenia oferty; 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;  

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta. 
Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. 
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które: 
a) zostały złożone w terminie, 
b) są zgodne z przedmiotem zamówienia, 
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty. 
3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem. 
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji: 
1 - cena: 100% 
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt. 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru: 
W = C (cena) 
gdzie: 
W – Wybrana oferta 
C – najkorzystniejsza cena 
4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna. 
5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert. 
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy: https://bip.jedwabno.pl/
7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert do dnia 01 październik 2023 r. do godz. 10.00
Dopuszcza się złożenie oferty: 
1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. 
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Rzymskokatolicka Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie, ul. Odrodzenia 8, 12-122 Jedwabno
 lub 
2. w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: rlompa@caritas.pl
Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert. 

ZAKRES WYKLUCZENIA 
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie: 
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7, 
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów: 
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji; 
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
− zmiany istotnych regulacji prawnych; 
− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności. 
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy. 
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

DODATKOWE WARUNKI 
1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty. 
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
8. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji. 
9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. 
10. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody). 
12. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 
13. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 
14. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie. 
15. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.  
16. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 
17. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia. 
18. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego. 
19. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego. 
20. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń. 
21. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego. 
22. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego. 
23. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. 
24. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. 
26. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy. 
27. Zapłata wynagrodzenia:
27. 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości  2% wartości wynagrodzenia brutto wynikającego ze złożonej oferty. 
27.2. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14   dni od przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki wystawi fakturę VAT/rachunek na kwotę obejmującą otrzymaną zaliczkę. 
27.3. Zaliczka wypłacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartości faktury końcowej Wykonawcy o kwotę zaliczki udzielonej Wykonawcy.
27.4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z rozliczenia zaliczki, o którym mowa w pkt. 27.3, płatne będzie po:
1) protokolarnym odbiorze końcowym robót, 
2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 28, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
3) wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.
27.5. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
27.6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
28. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia: 
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą. 
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne. 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 
1. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1
2. Referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 5 zabiegów fumigacji wraz z kontrolnymi pomiarami elektrochemicznymi zabytków objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków* o wartości każdej usługi minimum 90.000 zł brutto (PLN)
3. Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 824 z późn. zm.).
4. Przeglądy techniczne miernika elektronicznego z ostatnich, kolejnych 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz aktualny przegląd techniczny,

ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz oferty – zał. nr 1. 
2. Wzór umowy – zał. nr 2.
3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zał. nr 3. 

Załączniki