Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 września 2023 r. /środa/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
3.    Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4.    Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
5.    Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Jedwabno a Rokytniwską Gromadą (Ukraina).
7.    Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+160 do km 1+115”.
9.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+160 do km 1+115”.
10.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
11.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711”.
12.    Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
13.    Sprawy różne.