Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się  w dniu 27 marca 2024 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 11:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów na terenie Gminy Jedwabno".
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Jedwabno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie w budynku przy ulicy 1 Maja 21.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Korpele o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gminy Jedwabno.
11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2023 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2023 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2023 rok.
15. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za rok 2023.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
17. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2024.
18. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczej w kadencji 2018-2024.
19. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych w kadencji 2018-2024.
20. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w kadencji 2018-2024.
21. Podsumowanie pracy VIII Kadencji Rady Gminy Jedwabno.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad sesji.