Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jedwabno.