Referaty i stanowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Referaty i stanowiska
Wersja z dnia nieobowiązująca

Referaty i stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony danych osobowych;
2) realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego;
3) wydawanie dowodów osobistych;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania zbiórek publicznych;
5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
6) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego ;
7) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
8) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
9) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
10) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
11) prowadzenie spraw z zakresu bhp , socjalnych i gospodarczych Urzędu;
12) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
14) realizacja zadań mających na celu promocję gminy , organizację turystyki , sportu i kultury fizycznej;
15) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury, oświaty, ochrony zdrowia oraz współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi;
16) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową;
17) obsługa informatyczna Urzędu;
18) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej gminy;
19) prowadzenie spraw objętych zakresem działania inspektora bezpieczeństwa Informatycznego;
20) informacja europejska;
21) krzewienie idei samorządu lokalnego;
22) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
23) prowadzenie zbioru przepisów prawnych;
24) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy;
25) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy;
26) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
27) obsługa techniczna wyborów do:
   1. Rady Gminy, Rady Powiatu ,Sejmiku Województwa oraz na Wójta
   2. Sejmu i Senatu
   3. na Prezydenta RP
   4. do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
28) współpraca z sołectwami;
29) prowadzenie archiwum zakładowego;
30) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
31) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
32) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
33) prowadzenie Gminnego Centrum Informacji;
34) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
35) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych.


Referat Gospodarki Terenowej

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Terenowej należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen nieruchomości i ich zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy;
12) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
13) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie ;
14) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
15) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
16) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy ,jego zmian i monitoringu ;
17) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
18) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
19) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników;
20) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
21) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności :
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących
c/ utrzymanie dróg gminnych, w tym remonty bieżące i kapitalne
d/ utrzymanie wodociągów, kanalizacji oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
e/ obsługa oczyszczalni ścieków
f/ administrowanie oświetleniem ulicznym
g/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych
h/ organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac w ramach kary ograniczenia wolności
i/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień
j/ utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych
k/ utrzymanie i obsługa kotłowni gminnych


Referat finansowy

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy;
2)opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw kasowych Urzędu i placówek oświatowych (skreślony)
12) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy;
13) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
14) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg , ewidencja;
15) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej


Samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych

Inspektor Barbara Kiwicka
tel 896213045 wew 22
1) opracowywanie programów w zakresie rozwoju lokalnego , strategii gminnej , planów odnowy miejscowości
2) realizacja zadań gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa oświatowego i samorządowego
3) sporządzanie analiz i sprawozdań wynikających z realizacji zadań dla tego stanowiska pracy
4) udzielanie zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
5) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
6) prowadzenie dokumentacji dot. zbiórek publicznych
7) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
8) opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
9) realizacja zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
10) sporządzanie wniosków aplikacyjnych w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego-Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł pozabudżetowych
11) prowadzenie merytoryczne spraw wynikających z realizacji wniosków , o których mowa w pkt.10, w tym :
a) prowadzenie dokumentacji
b) rozliczanie ( wnioski o płatność)
12) prowadzenie spraw w zakresie turystyki i promocji gminy, w tym prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i pól namiotowych.