Referaty i stanowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Referaty i stanowiska
Wersja z dnia

Referaty i stanowiska

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie  prognoz finansowych dla gminy;
2)opracowywanie materiałów do  projektu budżetu  gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy ;
12) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
13) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg , ewidencja/;
14) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej;

2. Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska  należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną  w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji  profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen  nieruchomości  i  ich  zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów  komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd ;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8)  przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) koordynowanie prac związanych  ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
12) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie ;
13) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
14) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
15) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy ,jego zmian i monitoringu ;
16) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i   przyszłym jej funkcjonowaniem;
17)  prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
18) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej,  w szczególności :
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi,
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących,
c/ remonty bieżące i kapitalne oraz utrzymanie dróg gminnych,
d/ administrowanie  oświetleniem ulicznym,
e/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych,
f/ prowadzenie dokumentacji i organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac osób  skazanych wyrokiem sądu do wykonywania pracy na cele społeczne,
g/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień,
h/ utrzymanie czystości na terenie  obiektów komunalnych,
19) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników;
21) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy;
22) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu.
23) utrzymanie i rozbudowa wodociągów, kanalizacji oraz dostarczanie wody, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 

3. Do zakresu działania Referatu  Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony  danych osobowych;
2) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
3) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
4) realizacja zadań mających na celu  organizację turystyki , sportu i   kultury fizycznej;
5) prowadzenie spraw objętych zakresem działania Inspektora Bezpieczeństwa Informatycznego;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
7) współpraca z sołectwami;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
9) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
10) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
11) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
12) obsługa narad Wójta z sołtysami oraz spotkań z mieszkańcami;
13) obsługa narad pracowniczych;
14) prowadzenie dokumentacji w zakresie skarg i wniosków;
15) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji ilościowej wyposażenia Gminy Jedwabno;
16) prowadzenie ewidencji materiałów biurowych;
17) prowadzenie rodzajowej ewidencji wydatków  do  30.000 euro objętej zakresem działania Referatu;
18) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury  oraz  współpraca z  instytucjami kultury oraz sołectwami;  
19) informacja europejska;
20) krzewienie idei samorządu lokalnego;
21) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
22)  kontakt z mediami prasowymi i telewizyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez referat;
23) współpraca ze  Środowiskowym Domem Samopomocy  w Jedwabnie;
24) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości aplikowania o środki unijne;
25) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych oraz ich  rozliczanie;
26) współpraca z administracją publiczną;
27) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
28) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych i kont społecznościowych gminy.
29) realizacja zadań mających na celu promocję gminy.


4. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. Oświaty , Zamówień  Publicznych i Funduszy Strukturalnych należy w szczególności:

     1) realizacja zadania dotyczącego  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
     2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
     3) realizacja i koordynacja  zadań w zakresie oświaty oraz współpraca z placówkami oświatowymi;
     4) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych oraz ich rozliczenie;
    
5. Do zakresu działania stanowiska pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  należy w szczególności:

    1)  realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego;
    2)  prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
    3)  prowadzenie spraw z zakresu bhp i socjalnych  Urzędu Gminy;
    4)  prowadzenie zbioru przepisów prawnych;
    5)  prowadzenie archiwum zakładowego.

6. Do zakresu  działania stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy;
2) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy.
3) realizacja i koordynacja zadań w zakresie  ochrony zdrowia  oraz współpraca z  placówkami medycznymi.

7.  Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisów o ochronie danych osobowych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz regulacji  wewnętrznych w  Urzędzie Gminy w Jedwabnie w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

8. Do zakresu działania Informatyka należy w szczególności:
    1) obsługa  informatyczna Urzędu, w tym prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej Urzędu;
    2) nadzór i organizacja monitoringu obiektów gminnych.


9. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. Obronnych, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

 1) wydawanie dowodów osobistych; 
 2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 3) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania  w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego ;
 5) prowadzenie spraw obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
 6) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
 7) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
 8) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z  klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi  zdarzeniami  powodującymi sytuację kryzysową;
 9) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych;