Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie  prognoz finansowych dla gminy;
2)opracowywanie materiałów do  projektu budżetu  gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy ;
12) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
13) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg , ewidencja/;
14) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej;

2. Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska  należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną  w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji  profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen  nieruchomości  i  ich  zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów  komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd ;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8)  przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) koordynowanie prac związanych  ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
12) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie ;
13) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
14) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
15) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy ,jego zmian i monitoringu ;
16) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i   przyszłym jej funkcjonowaniem;
17)  prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
18) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej,  w szczególności :
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi,
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących,
c/ remonty bieżące i kapitalne oraz utrzymanie dróg gminnych,
d/ administrowanie  oświetleniem ulicznym,
e/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych,
f/ prowadzenie dokumentacji i organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac osób  skazanych wyrokiem sądu do wykonywania pracy na cele społeczne,
g/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień,
h/ utrzymanie czystości na terenie  obiektów komunalnych,
19) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników;
21) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy;
22) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu.
23) utrzymanie i rozbudowa wodociągów, kanalizacji oraz dostarczanie wody, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 

3. Do zakresu działania Referatu  Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony  danych osobowych;
2) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
3) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
4) realizacja zadań mających na celu  organizację turystyki , sportu i   kultury fizycznej;
5) prowadzenie spraw objętych zakresem działania Inspektora Bezpieczeństwa Informatycznego;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
7) współpraca z sołectwami;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
9) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
10) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
11) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
12) obsługa narad Wójta z sołtysami oraz spotkań z mieszkańcami;
13) obsługa narad pracowniczych;
14) prowadzenie dokumentacji w zakresie skarg i wniosków;
15) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji ilościowej wyposażenia Gminy Jedwabno;
16) prowadzenie ewidencji materiałów biurowych;
17) prowadzenie rodzajowej ewidencji wydatków  do  30.000 euro objętej zakresem działania Referatu;
18) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury  oraz  współpraca z  instytucjami kultury oraz sołectwami;  
19) informacja europejska;
20) krzewienie idei samorządu lokalnego;
21) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
22)  kontakt z mediami prasowymi i telewizyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez referat;
23) współpraca ze  Środowiskowym Domem Samopomocy  w Jedwabnie;
24) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości aplikowania o środki unijne;
25) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych oraz ich  rozliczanie;
26) współpraca z administracją publiczną;
27) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
28) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych i kont społecznościowych gminy.
29) realizacja zadań mających na celu promocję gminy.


4. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. Oświaty , Zamówień  Publicznych i Funduszy Strukturalnych należy w szczególności:

     1) realizacja zadania dotyczącego  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
     2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
     3) realizacja i koordynacja  zadań w zakresie oświaty oraz współpraca z placówkami oświatowymi;
     4) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych oraz ich rozliczenie;
    
5. Do zakresu działania stanowiska pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  należy w szczególności:

    1)  realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego;
    2)  prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
    3)  prowadzenie spraw z zakresu bhp i socjalnych  Urzędu Gminy;
    4)  prowadzenie zbioru przepisów prawnych;
    5)  prowadzenie archiwum zakładowego.

6. Do zakresu  działania stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy;
2) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy.
3) realizacja i koordynacja zadań w zakresie  ochrony zdrowia  oraz współpraca z  placówkami medycznymi.

7.  Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisów o ochronie  danych osobowych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz regulacji  wewnętrznych w  Urzędzie Gminy w Jedwabnie
   w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

8. Do zakresu działania Informatyka należy w szczególności:
    1) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych i kont społecznościowych gminy.
    2) obsługa  informatyczna Urzędu, w tym prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej Urzędu;
    3) nadzór i organizacja monitoringu obiektów gminnych.


9. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. Obronnych, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

 1) wydawanie dowodów osobistych; 
 2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 3) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania  w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego ;
 5) prowadzenie spraw obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
 6) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
 7) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
 8) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z  klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi  zdarzeniami  powodującymi sytuację kryzysową;
 9) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych;

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.