Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu należy:

1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony danych osobowych;
2) realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego;
3) wydawanie dowodów osobistych;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania zbiórek publicznych;
5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
6) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego ;
7) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
8) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
9) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
10) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
11) prowadzenie spraw z zakresu bhp , socjalnych i gospodarczych Urzędu;
12) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
14) realizacja zadań mających na celu promocję gminy , organizację turystyki , sportu i kultury fizycznej;
15) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury, oświaty, ochrony zdrowia oraz współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi;
16) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową;
17) obsługa informatyczna Urzędu;
18) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej gminy;
19) prowadzenie spraw objętych zakresem działania inspektora bezpieczeństwa Informatycznego;
20) informacja europejska;
21) krzewienie idei samorządu lokalnego;
22) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
23) prowadzenie zbioru przepisów prawnych;
24) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy;
25) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy;
26) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
27) obsługa techniczna wyborów do:
   1. Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz na Wójta,
   2. Sejmu i Senatu,
   3. na Prezydenta RP,
   4. do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
28) współpraca z sołectwami;
29) prowadzenie archiwum zakładowego;
30) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
31) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
32) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
33) prowadzenie Gminnego Centrum Informacji;
34) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
35) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych.


Referat Gospodarki Terenowej

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen nieruchomości i ich zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy;
12) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
13) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie;
14) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
15) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
16) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy, jego zmian i monitoringu;
17) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
18) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
19) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników;
20) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
21) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności:
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi,
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących,
c/ utrzymanie dróg gminnych, w tym remonty bieżące i kapitalne,
d/ utrzymanie wodociągów, kanalizacji oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
e/ obsługa oczyszczalni ścieków,
f/ administrowanie oświetleniem ulicznym,
g/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych,
h/ organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac w ramach kary ograniczenia wolności,
i/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień,
j/ utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych,
k/ utrzymanie i obsługa kotłowni gminnych.


Referat Finansowy

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:
1) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy;
2)opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw kasowych Urzędu i placówek oświatowych (skreślony)
12) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy;
13) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
14) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja;
15) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej.


Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych

Inspektor Barbara Kiwicka
1) opracowywanie programów w zakresie rozwoju lokalnego , strategii gminnej , planów odnowy miejscowości,
2) realizacja zadań gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa oświatowego i samorządowego,
3) sporządzanie analiz i sprawozdań wynikających z realizacji zadań dla tego stanowiska pracy,
4) udzielanie zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
5) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
6) prowadzenie dokumentacji dot. zbiórek publicznych,
7) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
8) opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką,
9) realizacja zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
10) sporządzanie wniosków aplikacyjnych w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego-Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł pozabudżetowych,
11) prowadzenie merytoryczne spraw wynikających z realizacji wniosków , o których mowa w pkt.10, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji,
b) rozliczanie (wnioski o płatność),
12) prowadzenie spraw w zakresie turystyki i promocji gminy, w tym prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i pól namiotowych.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.