Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

1. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy;
2) opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy ;
12) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
13) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg , ewidencja/;
14) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej


2. Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen nieruchomości i ich zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd ;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
12) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie ;
13) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
14) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
15) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy ,jego zmian i monitoringu ;
16) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
17) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
18) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności :
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących
c/ remonty bieżące i kapitalne oraz utrzymanie dróg gminnych
d/ administrowanie oświetleniem ulicznym
e/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych
f/ organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac w ramach kary ograniczenia wolności
g/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień
h/ utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych
19) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
21) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników
22) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy


Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony danych osobowych;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
4) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
6) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
7) prowadzenie spraw obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
8) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
9) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu;
10) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
12) realizacja zadań mających na celu organizację turystyki, sportu i kultury fizycznej;
13) realizacja i koordynacja zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz współpraca z placówkami medycznymi,
14) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową;
15) prowadzenie spraw objętych zakresem działania inspektora bezpieczeństwa informatycznego;
16) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
17) obsługa techniczna wyborów do:
1. Rady Gminy, Rady Powiatu ,Sejmiku Województwa oraz na Wójta
2. Sejmu i Senatu
3. na Prezydenta RP
4. do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
18) współpraca z sołectwami;
19) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
20) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
21) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
22) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych.


4. Do zakresu działania Referatu Promocji, Informatyki i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1) realizacja zadań mających na celu promocję gminy;
2) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury oraz współpraca z instytucjami kultury oraz sołectwami;
3) obsługa informatyczna Urzędu, w tym prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej Urzędu.;
4) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych i kont społecznościowych gminy;
5) informacja europejska;
6) krzewienie idei samorządu lokalnego;
7) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
8) kontakt z mediami prasowymi i telewizyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez referat;
9) nadzór i koordynacja zadań w zakresie prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy;
10) nadzór i organizacja monitoringu obiektów gminnych;
11) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
12) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości aplikowania o środki unijne;
13) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych (LGD BMK Nidzica, Urząd Marszałkowski w Olsztynie) oraz ich rozliczanie;
14) współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.


5. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty , zamówień publicznych i funduszy strukturalnych należy w szczególności:
1) realizacja zadania dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) realizacja i koordynacja zadań w zakresie oświaty oraz współpraca z placówkami oświatowymi
4) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych oraz ich rozliczenie
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania zbiórek publicznych


6. Do zakresu działania stanowiska pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego
2) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
3) prowadzenie spraw z zakresu bhp i socjalnych Urzędu Gminy
4) prowadzenie zbioru przepisów prawnych
5) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy
6) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy
7) prowadzenie archiwum zakładowego

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.