Referaty i stanowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Referaty i stanowiska
Wersja z dnia nieobowiązująca

Referaty i stanowiska

1. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy;
2) opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy i przedkładanie Wójtowi Gminy;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone;
5) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej;
6) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi;
7) współpraca z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi;
8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
9) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy;
10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i placówek oświatowych;
11) prowadzenie księgowości oświatowej i Urzędu Gminy ;
12) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
13) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy / wymiar, egzekucja, stosowanie ulg , ewidencja/;
14) prowadzenie księgowości w zakresie usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej


2. Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;
2) gospodarka nieruchomościami;
3) przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, ustalania cen nieruchomości i ich zbywania;
4) ochrona terenów rolnych i leśnych;
5) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne;
6) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd ;
7) przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
8) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz całości spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości;
10) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną i wodną;
11) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;
12) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w tym uzgadnianie decyzji z organami określonymi w ustawie ;
13) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
14) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
15) opracowywanie dokumentacji w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego gminy ,jego zmian i monitoringu ;
16) sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i Radcą Prawnym projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem;
17) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji gminnych;
18) realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności :
a/ prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami komunalnymi
b/ utrzymanie budynków i lokali komunalnych oraz dokonywanie ich remontów bieżących
c/ remonty bieżące i kapitalne oraz utrzymanie dróg gminnych
d/ administrowanie oświetleniem ulicznym
e/ utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym organizowanie zbiórki odpadów komunalnych
f/ organizowanie prac społecznie użytecznych oraz prac w ramach kary ograniczenia wolności
g/ prowadzenie spraw w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień
h/ utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych
19) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie rejestru nieruchomości;
21) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i pomników
22) prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy


Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw objętych zakresem działania administratora ochrony danych osobowych;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
4) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych;
6) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy;
7) prowadzenie spraw obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami oraz spraw obrony cywilnej;
8) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowanie rejestracji kwalifikacji wojskowej;
9) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu;
10) realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego i wolontariatu;
12) realizacja zadań mających na celu organizację turystyki, sportu i kultury fizycznej;
13) realizacja i koordynacja zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz współpraca z placówkami medycznymi,
14) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego mających na celu zapobieganie, przygotowanie, prowadzenie działań związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową;
15) prowadzenie spraw objętych zakresem działania inspektora bezpieczeństwa informatycznego;
16) prowadzenie spraw związanych z organizacjami i związkami gmin, w których gmina uczestniczy;
17) obsługa techniczna wyborów do:
1. Rady Gminy, Rady Powiatu ,Sejmiku Województwa oraz na Wójta
2. Sejmu i Senatu
3. na Prezydenta RP
4. do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
18) współpraca z sołectwami;
19) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa Urzędu;
20) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przez sekretariat pełniący również funkcję kancelarii Urzędu;
21) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
22) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie informacji niejawnych.


4. Do zakresu działania Referatu Promocji, Informatyki i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1) realizacja zadań mających na celu promocję gminy;
2) realizacja i koordynacja zadań w zakresie kultury oraz współpraca z instytucjami kultury oraz sołectwami;
3) obsługa informatyczna Urzędu, w tym prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej Urzędu.;
4) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych i kont społecznościowych gminy;
5) informacja europejska;
6) krzewienie idei samorządu lokalnego;
7) organizowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i Zagranicą;
8) kontakt z mediami prasowymi i telewizyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez referat;
9) nadzór i koordynacja zadań w zakresie prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy;
10) nadzór i organizacja monitoringu obiektów gminnych;
11) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
12) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości aplikowania o środki unijne;
13) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych (LGD BMK Nidzica, Urząd Marszałkowski w Olsztynie) oraz ich rozliczanie;
14) współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.


5. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty , zamówień publicznych i funduszy strukturalnych należy w szczególności:
1) realizacja zadania dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) realizacja i koordynacja zadań w zakresie oświaty oraz współpraca z placówkami oświatowymi
4) sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich i krajowych oraz ich rozliczenie
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania zbiórek publicznych


6. Do zakresu działania stanowiska pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego
2) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
3) prowadzenie spraw z zakresu bhp i socjalnych Urzędu Gminy
4) prowadzenie zbioru przepisów prawnych
5) przygotowywanie materiałów pod obrady Rady Gminy
6) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady Gminy
7) prowadzenie archiwum zakładowego